วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการเขียนบรรยาย พร้อม 1 ตัวอย่าง


การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหา
จากขั้นตอนการแก้ปัญหาทั้ง 4 ขั้นตอนจะเห็นว่าขั้นตอนที่สำคัญคือ การวางแผนในการแก้ปัญหา สำหรับการแก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนมากนักเรามักจะมีคำตอบให้กับปัญหานั้นได้ทันทีเสมือนว่าคำตอบของปัญหาได้ถูกกำหนด ไว้แล้วโดยที่ไม่ได้ตระหนักถึกกระบวนการคิดที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหา และนำเราไปถึงคำตอบของปัญหา ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากมนุษย์มีรูปแบบในการแก้ไขปัญหาที่ใช้สัญชาตญาณ ความหยั่งรู้ที่ได้จากการสั่งสมความรู้ การใช้เหตุผล และประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางในการแก้ปัญหาที่ได้จากการวางแผนในการแก้ปัญหาไปดำเนินการ โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จำเป็นต้องวางแผนเป็นขั้นตอน เป็นระเบียบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ ทั้งนี้ทำได้โดยอาศัยการถ่ายทอดความคิดที่มีการกำหนดจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด และลำดับก่อนหลังของขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ชัดเจนการถ่ายทอดความคิดอาจะอยู่ในรูปของข้อความที่เป็นลำดับซึ่งเรียกว่า รหัสลำลองหรือในรูปของผังงานการถ่ายทอดความคิดเป็นเครื่องมือที่ช่อยให้เราสามารถวางแผนการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบได้ โดยเฉพาะปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการถ่ายทอดความคิดเป็นรหัสลำลอง
ตัวอย่างที่การทำบะหมี่น้ำโดยใช้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เริ่มต้น > ต้มน้ำให้เดือด >ใส่เส้นบะหมี่>รอ 2 นาที> ใส่เครื่องปรุง> จบ
ตัวอย่างที่2 การคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม
เริ่มต้น> กำหนดความยาวของฐาน> คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม> กำหนดความสูง> แสดงผลลัพธ์> จบ
การถ่ายทอดความคิดในรูปของผังงานมักถูกใช้ในขั้นตอนการวางแผนในการแก้ปัญหาสำรับการดำเนินการแก้ปัญหา ด้วยวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ดังนั้นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา (The American Standard Institute: ANSI) ได้กำหนดให้สัญญาลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานในการเขียนผังงานไว้ ซึ่งในที่นี้จะแนะนำการใช้งานเพียง 5 สัญลักษณ์พื้นฐาน ดังนี้สัญลักษณ์
ชื่อเรียก
ความหมาย
เริ่มต้นจุดเริ่มต้น-สิ้นสุดของผังงาน
การนำข้อมูลเข้า-ออกแบบทั่วไปจุดนำข้อมูลเข้า-ออก โดยไม่ระบุอุปกรณ์
การปฏิบัติจุดที่มีการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
การตัดสินใจจุดที่จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทิศทางทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามลูกศรชี้

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การออกแบบขั้นตอนวิธี จากมุมเทคโนโลยี


ขั้นตอนการเเก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

                     การเเก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสาระสนเทศ  ไม่ได้หมายถึงเพียงเเค่การใช้คอม พิวเตอรใน การเเก้ปัญหา  เเต่หมายถึงการเเก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (systematically) ประสิทธิภาพ(effciently) ด้วย ซึ่งประสิทธิภาพ หมายถึง การที่สามาถคิดวิธีเเก้ปัญหาที่รวดเร็วใช้               ทรัพยากรของระบบน้อย เช่น ใช้หน่วยความจำน้อย ใช้ฮาร์ดดิกส์น้อยหรือสามารถใช้ ซีพียู ที่ม               ความเร็วต่ำในการประมวลผลเพื่อเเก้ปัญหานี้ได้เป็นต้น
                    
 จากการศึกษาพฤติกรรมในการเรียนรู้เเละเเก้ปัญหาของมนุษย์พบว่า โดยปกติมนุษย์มี
กระบวนการในการเเก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.การวิเคราะห์เเละกำหนดรายละเอียด
2.การเลือกเครื่องมือเเละออกเเบบขั้นตอนวิธี
3.การดำเนินการเเก้ปัญหา
4.การตรวจสอบเเละปรับปรุง
*************************************-***********************************